Sau đy l l thư của Cựu Đề Đốc Lm Nguơn Tnh gởi cho anh Nin Trưng Nguyễn Tấn Đơn.