Một số h́nh ảnh sinh hoạt của anh em HQHH

tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Australia.