Bình Định Vương  LÊ LỢI

Trần Quán Niệm

 


 

Suốt mười năm nằm gai nếm mật

Trải bao phen khốn quẫn điêu linh

Vung thần kiếm đuổi giặc Minh

Dựng xây đất nước thái bình âu ca

 

CHí LINH KHởI NGHĩA

 

Giặc Minh đô hộ

Tàn ác trăm bề

Bắt dân vào rừng kiếm ngà voi

Lặn biển sâu mò ngọc quí

Gái đẹp, bạc vàng cướp bóc thẳng tay

Mạng người coi như kiến cỏ

Giết chóc, tù đầy, thuế nặng, sưu cao

 

Anh hùng áo vải đất Lam Sơn

Hào khí ngất trời

"Làm trai chí lớn, công to

Sao cam uốn gối bo bo hầu người."

Năm Mậu Tuất (1418)

Vùng Chí Linh hiểm địa

Dựng ngọn cờ khởi nghĩa

Đãi người hiền sĩ

Chiêu mộ tinh binh

Quyết quét sạch giặc Minh xâm lược

 

lê lai xả thân vì đại nghĩa

 

Buổi ban đầu

Tuấn kiệt như sao buổi sớm

Nhân tài tựa lá muà thu (1)

Ba lần quân Minh vây khổn

Nơi rừng núi Chí Linh

Sức nghĩa binh như ngọn đèn trước gió

"Than ôi! Lẽ nào lòng Trời chẳng tựa

Bắt dân Nam khốn khổ đọa đầy

Thôi cũng đành, liều chết phá trùng vây?"

Lê Lai hiên ngang

Xin được khoác hoàng bào

Xả thân vì đại nghĩa

Ôi! Anh hùng tử, khí hùng nào tử

Vì nước quên mình gương chói sáng ngàn thu.

 

 

Ải chi lăng, liễu thăng chết chém

 

Năm Bính Ngọ (1426)

Bình Định Vương tiến đánh Đông Đô

Chốn Ninh Kiều, máu chảy thành sông

Gò Nhân Mục, thây phơi đầy bãi

Năm Đinh Mùi (1427)

Vây hãm Vương Thông nơi Tụy Động

Giặc thua to, giả kế xin hàng

Ải Chi Lăng binh viện tràn sang

Mười vạn quân tiến như thác lũ

Hai mươi ngàn chiến mã hý vang

 

Liễu Thăng nghênh ngang đắc chí

Sa phục binh chết chẳng toàn thây (3)

Lý Khánh cùng đường tự tận

Hoàng Phúc tự trói xin hàng

Vương Thông, Mộc Thạnh mật vỡ hồn kinh

Ôm mối nhục kéo tàn binh về nước

***

 

Lật trang sử Việt

Hào khí bừng bừng

Lừng lẫy chiến công

Tưởng nghe gió kiếm trên trang giấy

Mơ nét người xưa chống ngoại xâm

 

 

(1) Bình Ngô Đại Cáo

(2) Hà Nội

(3) Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim chép rằng: Ngày 18 tháng 9, qumn Liễu Thăng đến gần ải Chi Lăng. Lê Sát sai Trần Lựu ra đánh rồi bỏ chạy. Liễu Thăng mừng lắm, chỉ đem 100 quân kỵ đuổi theo. Được một đoạn, phải chỗ bùn lầy, ngựa đi không được, phục binh ta đổ ra đánh, chém Liễu Thăng ở núi Đảo Mã Pha (tục gọi là gò Té Ngựa, bây giờ là Mã Yên Sơn, thuộc Ôn Châu). Hôm ấy là ngày 20 tháng 9 năm Đinh Vị. (1427)