Nội-Quy Gia-Đình HQHH/NSW

 

Chương I : Tên Và Thời-Gian Hoạt-Động

Điều 1 : Danh xưng là GIA-ĐÌNH HẢI-QUÂN HANG-HẢI/NSW, viết tắt là : GĐ/HQHH/NSW

Điều 2 : Gia-đình được thành-lập từ ngày 22.01.1979 và hoạt-động trong thời-gian vô hạn-đinh.

Chương II : Mục-Đích và Tôn-Chỉ

- Điều 1 : Duy-trì truyền-thống của người đi biển, phát-triễn tình thân-hữu và tượng-trợ giữa anh em HQ - HH tại NSW nói riêng, các nơi khác tại hải-ngoại và trong nước nói chung

     Điều 2 : Phát-huy lòng yêu nước, bảo-tồn truyền-thống, danh-dự của dân-tộc và duy-trì văn-hoá Việt-Nam.

 Điều 3 : Sẳn-sàng hy-sinh và đấu-tranh cho lập-trường chống-cộng.

 Điều 4 : Trong điều-kiện cho phép, gia-đình thực-hiện những công-tác giúp-đỡ cho

cộng-đồng người Việt Tự-Do và sẳn-sàng hợp-tác với các hội-đoàn khác cùng tôn-chỉ.

Chương III : Điều-Kiện Gia-Nhập

Điều 1 : Là Hải-Quân hoặc Hàng-Hải VNCH và gia-đình của các thành-viên.

Điều 2 : Phải có thủ-tục gia-nhập ( ở xa xin gửi thư ).

Điều 3 : Thành-viên Danh-Dự không được tham-dự bầu-cử và ứng-cử. Mọi bổn-phận

quyền-lợi khác đều được hưởng như các anh em trong gia-đình. Thành-viên Danh-Dự là những người có cảm-tình, ủng-hộ GĐ/HQHH, tham-gia sinh-hoạt, được sự giới-thiệu của một thành-viên trong gia-đình và sau đó được thông-qua buổi họp.

Chương IV : Ban-Điều-Hành Gia-Đình

Điều 1 : Thành-phần Ban-Điều-Hành ( BĐH ) như sau :

1 Gia-Trưởng ( Gia-Trưởng )

1 Phó Nội-Vụ

1 Phó Ngoại-Vụ

1 Tổng-Thư-Ký

1 Thủ-Quỹ

Điều 2 : Nhiệm-vụ BĐH :

a)      Tôn-trọng và bảo-vệ Nội-Quy

b)      Thi-hành các quyết-định của Đại-Hội

Điều 3 :

a)      Nhiệm-Kỳ của BĐH là 02 năm.

b)      Người nào trong BĐH sẽ bị bất-tín-nhiệm khi có sự biểu-quyết của 2/3 Gia-Đình-Viên hiện-diện và chờ Đại-Hội quyết-định.

c)      Điền-Khuyết BĐH : Khi một người nào trong BĐH vắng mặt, Gia-Trưởng chỉ-định người xử-lý thường-vụ.

Điều 4 :

a)      Ấn-định chu-kỳ họp hàng năm 3 lần là : Bầu-cử, Giổ-Tổ Trần-Hưng-Đạo và tất-niên.

                                    b)     Triệu-tập họp bất-thường : Do quyết-định của 2/3 tổng-số Ban-Điều-Hành.

Chương V : Ứng-Cử và Bầu-Cử

Điều 1 : Tất cả người trong gia-đình trừ thành-viên danh-dự ( Chương III Điều 3 ) đều có quyền ứng-cử và bầu-cử..

Điều 2 : Mỗi chức-vụ chỉ giữ liên-tiếp không quá 2 nhiệm-kỳ.

Điều 3 : Thể-thức bầu-cử : Liên-danh ( nếu không có liên-danh thì đơn-danh ) . Bầu Gia-Trưởng bầu kín và đắc-cử trên đa số phiếu của thành-viên hiện-diện.

Chương VI : Tài-Chánh

- Điều 1 : Niên-liễm $20.00 trong 1 năm ( đóng trong 3 tháng đầu của nhiệm-kỳ mới )

- Điều 2 : Gia-Trưởng và Thủ-Quỹ đứng tên trong trương-mục của gia-đình. Trong vấn-đề chi-tiêu cho gia-đình : Gia-Trưởng được quyền xử-dụng dưới $200, trên 200$ do BĐH quyết-định, trên 500$ do đại-hội quyết-định.

Chương VII : Kỷ-Luật

Bị coi như vi-phạm kỷ-luật trong các trường-hợp sau đây :

Tối-thiểu các thành-viên phải tham-dự họp 1 lần hàng năm.

Tự ý tham-gia các hội-đoàn cộng-sản.

Mưu hại hoặc gây chia rẽ giữa các anh em trong gia-đình, cũng như có

hành-vi đi ngược lại bản nội-quy này.

- Hình-thức kỷ-luật được áp-dụng là : khuyên-nhủ, cảnh-cáo, hoặc khai-trừ ra khỏi gia-đình tùy theo mức-độ vi-phạm.

Chương VIII : Tu-Chính

Muốn sửa đổi Nội-Quy phải hội đủ 2/3 tổng-số thành-viên trong gia-đình yêu-cầu.

Chương IX : Giải-Thể

Gia-đình được giải-tán khi có sự quyết-định của 2/3 thành-viên đồng-ý.

Trong trường-hợp giải-tán, tài-sản của gia-đình sẽ do đại-hội quyết-định.

 

Nội-Quy này gồm 9 Chương có 18 Điều, do Đại-Hội quyết-định ngày 03.06.1979 và được tu-chính do Đại-Hội quyết-định ngày 24.01.1982. Tái tu-chính trong buổi Đại-Hội ngày 26. 12.2001.

 

 

Mẫu-Thư xin gia-nhập :

Họ và Tên :

Địa-Chỉ :

Số điện-Thoại :